1. Algemeen gedeelte – Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, waarvan de tekst bij de gebruiksaanwijzing is gevoegd die bij aankoop van een starterkit wordt geleverd en die eveneens te raadplegen is op het volgende internetadres: www.carrefour.be;
 • Belwaarde: het niet-verbruikte gedeelte van de vooraf betaalde Belwaarde of van de Herlading;
 • CARREFOUR: de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM met maatschappelijke zetel gevestigd te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, RPR-nr. 0448.826.918, die de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk op de markt brengt;
 • Contract: de Contractuele relatie tussen de Klant en CARREFOUR met betrekking tot het gebruik van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk. Het Contract bestaat uit de Algemene Voorwaarden en de tarieven die beschikbaar zijn op www.carrefour.be. Het Contract wordt van kracht door de betaling van de activeringskosten. Het Contract kan alleen met een consument worden aangegaan, met uitsluiting van elk gebruik voor professionele doeleinden
 • Diensten van het Carrefour Mobile Netwerk: de mobiele telefoniedienst en de aanvullende diensten die door CARREFOUR worden geleverd via zijn netwerk voor mobiele telefonie. Deze diensten kunnen zowel de overbrenging van spraak als de overbrenging van gegevens omvatten;
 • Carrefour Mobile Netwerk: het netwerk voor mobiele telefonie dat door CARREFOUR op de markt wordt gebracht;
 • Klant: de natuurlijke persoon die de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk gebruikt;
 • Herlading: herladen van de Belwaarde via een geheime herlaadcode («kraskaart») of via elke andere vorm die door CARREFOUR ter beschikking wordt gesteld;
 • Vooraf betaalde Belwaarde: het bedrag voorafgaandelijk door de Klant betaald. De Klant heeft toegang tot de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk via zijn simkaart, zonder factuur, ten bedrage van deze vooraf betaalde Belwaarde;
 • Simkaart: de kaart die in een mobiele telefoon moet worden gestoken om de toegang tot de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk te verkrijgen. Via deze kaart wordt de Klant herkend op het Carrefour Mobile Netwerk;
 • SMS: betekent de technische mogelijkheid om korte tekstberichten van maximaal 160 tekens te versturen en ontvangen via een gsm.

2. Aansluit- en activeringsprocedures

2.1. De Klant kan toegang krijgen tot de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk door de aankoop van een StarterKit, dat bestaat uit een simkaart en een vooraf betaalde Belwaarde.
2.2. Vooraf betaalde Belwaarde
2.2.1. De vooraf betaalde Belwaarde verleent aan de Klant, ten bedrage van het vooraf betaalde bedrag, rechtstreeks toegang tot de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk. Meer informatie hierover is verkrijgbaar op het internetadres www.carrefour.be.
2.2.2. Zolang de vooraf betaalde Belwaarde niet is opgebruikt of het gsm-nummer (MSISDN-nummer) niet is stopgezet conform artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant bellen via het gsm-nummer dat hem wordt toegekend. De Klant kan worden gebeld zolang CARREFOUR het gsm-nummer van de Klant niet heeft opgeheven overeenkomstig artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.
2.2.3. De Belwaarde is zes maanden geldig na de laatste betalende oproep dat gemaakt werd of SMS verzonden werd. Elke Belwaarde die niet is opgebruikt na deze periode van zes maanden, is definitief verloren. In geen geval heeft de Klant recht op vergoeding van de niet opgebruikte, zelfs niet ingeval van toepassing van artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.
2.2.4. De Klant kan op elk ogenblik de Algemene Voorwaarden opvragen door een schrijven te richten aan Postbus 100011, 1170 Brussel of per e-mail op het volgende adres info@carrefourmobile-contact.be.
2.3. Activering: de Klant activeert de simkaart die door CARREFOUR is geleverd door de instructies, opgenomen in de gebruikershandleiding van de simkaart, toe te passen. De instructies opgenomen in de handleidingen zijn eveneens beschikbaar op het internetadres www.mobile.carrefour.be

3. Prestaties, verplichtingen en aansprakelijkheid van Carrefour

3.1. Roaming en internationale gesprekken

CARREFOUR biedt de Klant de mogelijkheid om te bellen of gebeld te worden vanuit een aantal andere landen dan België («roaming») of vanuit België te bellen naar bepaalde buitenlandse netwerken (internationale gesprekken). De lijst van deze landen en de prijzen die voor deze roamingdiensten en deze internationale gesprekken in rekening worden gebracht, zijn beschikbaar bij CARREFOUR of op het internetadres mobile.carrefour.be en worden regelmatig aangepast conform de overeenkomsten die CARREFOUR daartoe sluit met andere operators.

3.2. Telefoonnummer

3.2.1. Een gsm-nummer (MSISDN-nummer) wordt aan de Klant toegekend. De Klant heeft niet het recht om een bepaald nummer te eisen of te houden, behalve als de Klant zijn nummer van een andere operator van mobiele telefonie overdraagt aan CARREFOUR. In dit geval kan hij het nummer dat hem vroeger door die andere operator was toegekend, behouden.

3.2.2. De Klant heeft niet het recht om het aan hem toegekende gsm-nummer later te wijzigen.

3.2.3. De Klant aanvaardt dat hij het gsm-nummer en/of de Belwaarde definitief verliest indien hij zich niet houdt aan de voorwaarden opgesteld door Carrefour. Deze specifieke voorwaarden worden aan de Klant meegedeeld via het internetadres www.mobile.carrefour.be, via SMS of via andere communicatietechnieken. CARREFOUR behoudt zich met name het recht voor om het Contract te beëindigen als het gsmnummer gedurende 6 maanden na het laatste betaalde uitgaande gesprek of sms-bericht niet wordt gebruikt (onder gebruik wordt begrepen bellen of een sms versturen). De Klant wordt geacht met deze specifieke voorwaarden te hebben ingestemd doordat hij een Starter Kit of een Herlading heeft gekocht.

3.2.4. In het geval dat het Contract wordt beëindigd ingevolge artikel 3.2.3 hierboven, wordt de Klant via twee sms-berichten (het eerste één maand voor het einde van het Contract en het tweede één week voor het einde van het Contract) op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om zijn gsm-nummer te behouden in het kader van de overdraagbaarheid van mobiele nummers (MNP) door binnen deze termijn te doen wat nodig is. Zo niet, dan verliest de Klant definitief zijn nummer.

3.3. Verplichtingen van CARREFOUR

3.3.1. CARREFOUR doet zijn uiterste best om de veiligheid en de betrouwbaarheid van het Carrefour Mobile Netwerk en de goede werking van dediensten van het Carrefour Mobile Netwerk te verzekeren.
De Klant erkent dat een perfecte werking van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk niet gegarandeerd kan worden, met name omdat (I) het Carrefour Mobile Netwerk niet het hele Belgische grondgebied en de hele Belgische bevolking bestrijkt en (II) de radiosignalen gestoord kunnen worden door externe factoren, zoals gebouwen, vegetatie, reliëf en het type gsm dat wordt gebruikt.

3.3.2. CARREFOUR is onderworpen aan een middelenverbintenis ten aanzien van de Klant. In die hoedanigheid neemt CARREFOUR zich voor om al het mogelijke te doen om de beste dienst te verschaffen aan de Klant. CARREFOUR kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de Klant wordt geleden tengevolge van externe factoren en/of tengevolge van handelingen van de Klant zelf, met name maar niet uitsluitend:

 • storingen of kwaliteitsgebreken in de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk die door externe factoren worden veroorzaakt;
 • een genotsderving die te wijten is aan onderhouds-, verbeterings- en/of uitbreidingswerkzaamheden aan het Carrefour Mobile Netwerk;
 • het verkeerde of onjuiste gebruik van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk door de Klant;
 • het slecht functioneren van de gsm of de accessoires;
 • het gebruik, door de Klant, van een gsm:
 1. in strijd met de gebruiksaanwijzing,
 2. in een van de omstandigheden die worden genoemd in artikel 4.4.2,
 3. die niet naar behoren is goedgekeurd volgens de ETSI-normen of het reglementaire kader dat van toepassing is;
 • de tussenkomst van derden ondanks de veiligheidsmaatregelen van CARREFOUR;
 • het gebruik of misbruik van de PIN-code van de Klant:
 1. tengevolge van de vrijwillige of onvrijwillige bekendmaking van die code aan een derde,
 2. als de Klant de standaard PIN-code niet onmiddellijk heeft veranderd in een persoonlijke PIN-code,
 3. als de Klant de standaard PIN-code heeft veranderd in een eenvoudige persoonlijke PIN-code (bv. 1234 of 5555).

3.3.3. CARREFOUR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade en/of de onrechtsreekse schade die de Klant lijdt uit hoofde van de Overeenkomst, zoals ondermeer, doch niet beperkt tot het verlies van winst of omzet.

3.3.4. CARREFOUR is niet aansprakelijkheid voor:

 • de inhoud van de gesprekken die in het kader van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk worden gevoerd;
 • de diensten en de informatie die per telefoon door derden worden geleverd of die via de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk toegankelijk zijn.

3.4. Persoonsgegevens

3.4.1. De persoonsgegevens van de Klant, waaronder de elektronische gegevens (email adres, telefoonnummer enzovoort), die de Klant aan CARREFOUR meedeelt, de verkeersgegevens (opgeroepen nummers, tijdstip en datum van de oproepen, internetverbindingen…), lokaliseringsgegevens en  technische gegevens worden geregistreerd in de bestanden van CARREFOUR. CARREFOUR verwerkt uw gegevens in overeenstemming met deze voorwaarden en de privacyverklaring zoals deze kan worden teruggevonden op https://www2.be.carrefour.be/nl/bescherming-van-de-privacy.

Deze gegevens worden door CARREFOUR of door derden die in haar naam en voor haar rekening handelen verwerkt, met het oog op de uitvoering van het Contract , het Klantenbeheer  en de klantenadministratie, het beheer van geschillen, het opstellen van gebruikersprofielen, de kwaliteitscontrole, de planning en organisatie van de telecommunicatie infrastructuur, de interconnectie met de elektronische communicatienetwerken van andere operatoren en de preventie van fraude en inbreuken. De verwerking van deze gegevens is onder andere onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet betreffende de electronische communicatie van 13 juni 2005.

De gegevens worden bewaard tot ten laatste 6 maanden na de deactivatie van de desbetreffende Carrefour Mobile simkaart. Bepaalde categorieën van gegevens zoals verkeersgegevens en lokalisatiegegevens worden niet langer dan 12 maanden bijgehouden.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële of marketing doeleinden behoudens uw voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet kenbaar gemaakt aan derden voor commerciële doeleienden behoudens uw uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming.

Carrefour kan anoniem gemaakte lokalisatie en verkeersgegevens gebruiken, eventueel in combinatie met andere anoniem gemaakte gegevens, om rapporteringsdiensten te leveren aan derden of voor statische diensten.

De Klant kan kennisnemen van de hem betreffende gegevens in de bestanden van CARREFOUR en om rectificatie ervan verzoeken door een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart te versturen naar Postbus 100011, 1170 Brussel of een e-mail naar info@carrefourmobile-contact.be .

Als de Klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketing en marktonderzoeken, heeft hij het recht om zich daar later gratis tegen te verzetten door een brief naar Postbus 100011, 1170 Brussel of een e-mail naar info@carrefourmobile-contact.be te sturen.

In het kader van zijn wettelijke verplichting om de hulpdiensten en de gerechtelijke instanties bij te staan, kan CARREFOUR bepaalde persoonsgegevens (als tevens hun localisatie) meedelen aan daartoe bevoegd verklaarde overheden of personen,.

Om lokalisatiegebaseerde diensten aan te bieden, kan Carrefour Mobile gegevens met betrekking tot de plaats waar de Klant zich bevindt verwerken. Deze gegevens worden bewaard tot ten laatste 6 maanden na de deactivatie van de desbetreffende Carrefour Mobile, om de Klant in geval van technische problemen te helpen. Als de localisatie gebaseerde dienst door een derde partij wordt aangeboden worden de gegevens in dat geval door gegeven aan de derde partij

De Klant kan ook nadere inlichtingen verkrijgen omtrent de databank in dit artikel bedoeld door zich te wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be ).

3.4.2. De Klant aanvaardt en geeft uitdrukkelijk zijn akkoord om zijn gesprekken met CARREFOUR te laten beluisteren door andere werknemers of consultants van CARREFOUR die niet zijn directe gesprekspartners zijn, onder andere ten behoeve van training en controle van het personeel.

3.4.3. De Klant aanvaardt dat CARREFOUR, op verzoek van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, de FOD Economie of elke bevoegde overheid, kennisneemt van de inhoud van de communicaties die onderwerp zijn van een klacht of een geschil en deze zonodig doorgeeft aan die instellingen.

4. Rechten, plichten en aansprakelijkheid van de Klant

4.1. Voorzichtig gebruik

De Klant moet de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk gebruiken als een normaal voorzichtig gebruiker, conform de bepalingen van het Contract en de toepasselijke wettelijke bepalingen en op een manier die niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden.

4.2. Aansprakelijkheid

4.2.1. Bij gebreke aan een overdracht van het Contract overeenkomstig artikel 8.2, is de Klant ten aanzien van Carrefour aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract.

4.2.2. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die CARREFOUR zou lijden tengevolge van de schending door de Klant van zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract.

4.3. simkaart – PIN-code

4.3.1. Om misbruiken te voorkomen moet de Klant zodra hij de simkaart heeft ontvangen, de standaard PIN-code veranderen in een persoonlijke geheime PIN-code. De Klant is verantwoordelijk voor het strict geheimhouden van deze code.

4.3.2. De Klant is geen eigenaar van de simkaart die hem ter beschikking wordt gesteld. De Klant mag de simkaart niet overdragen, uitlenen, beschadigen of vernietigen. Binnen 7 dagen na afloop van het Contract geeft de Klant de simkaart terug aan CARREFOUR via een brief naar postbus 100011, 1170 Brussel te sturen. De Klant moet alle maatregelen nemen om een verkeerd of ongeoorloofd gebruik van de simkaart te vermijden. Elke poging om de technische identificatiegegevens van de simkaart te kopiëren en elk frauduleus gebruik van de simkaart zijn verboden.

4.3.3 Ingeval van verlies of diefstal van de simkaart blijft de Klant aansprakelijk voor het gebruik en de betaling van de gesprekskosten en andere kosten totdat hij per telefoon op nummer 078 150 164 om opschorting van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk heeft verzocht. Tijdens dat verzoek moet de Klant zich kunnen identificeren als rechtmatige bezitter van de simkaart (bv. door het verstrekken van de bij de simkaart behorende pukcode op de plastic drager van de simkaart, die de Klant moet bewaren overeenkomstig de instructies opgenomen in de handleiding bij het Starter Kit). Dit verzoek moet binnen 8 dagen schriftelijk worden bevestigd aan het adres Postbus 100011, 1170 Brussel.
De bevestiging moet vergezeld gaan van het nummer van het proces-verbaal van aangifte van verlies of diefstal bij de politie. De Klant heeft geen recht op terugbetaling van de Belwaarde. Op verzoek van de Klant en tegen betaling levert CARREFOUR een nieuwe simkaart aan de Klant. CARREFOUR zal zijn uiterste best doen om binnen 5 werkdagen een einde te maken aan de opschorting van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk ten gunste van de Klant die een nieuwe simkaart heeft ontvangen of die de verloren simkaart terug heeft gevonden, indien van toepassing met behoud van de Belwaarde.

4.4. Mobiele telefoon of gsm

4.4.1. De Klant verbindt er zich toe de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk uitsluitend te gebruiken via een telefoon die aangepast is aan het Carrefour Mobile Netwerk en die goedgekeurd is volgens de ETSI-normen. De Klant houdt zich nauwgezet aan de gebruiksaanwijzing van zijn mobiele telefoon. Zowel voor als na de activering van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk kan CARREFOUR eisen dat de Klant zijn mobiele telefoon ter controle aanbiedt. Het gebruik van elk ander apparaat, waaronder het gebruik van simboxen of gsm-gateways, is verboden. De Klant aanvaardt dat gesprekken afkomstig van of bestemd voor deze niet-toegestane apparaten automatisch en zonder voorafgaande waarschuwing geblokkeerd worden en dat een dergelijk gebruik aan CARREFOUR het recht geeft om de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten en/of te beëindigen.

4.4.2. De Klant verklaart dat hij op de hoogte is van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van mobiele telefoons, in het bijzonder de gevaren die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de gsm tijdens het besturen van een voertuig, op het moment van tanken of in de nabijheidvan brandstoffen en explosieven, en van de storingen die het gebruik van een gsm kan veroorzaken aan medische apparaten en in vliegtuigen.

4.5. Verzending van tekstberichten

4.5.1. De Klant kan via het Carrefour Mobile Netwerk geen tekstberichten verzenden aan groepen van meer dan 20 gsm-gebruikers, ongeacht of die voorafgaandelijk zijn geïdentificeerd.

4.5.2. De Klant kan via het Carrefour Mobile Netwerk geen tekstberichten verzenden met een of andere commerciële inhoud.

4.6. Identificatie

De Carrefour Mobile simkaart zal slechts geactiveerd worden na een correcte identificatie van de Klant en dit conform de bepalingen van het KB dd 27/11/2016 betreffende de identificatie van eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten. De identificatie van de klant dient te gebeuren via de website van Carrefour Mobile. Nadat de klant zijn persoonsgegevens heeft ingevuld en ingediend, zal Carrefour deze gegevens verifieren en controleren. Na controle en verificatie van de persoonsgegevens, zal Carrefour de activatiecode van de desbetreffende Carrefour Mobile simkaart per post toe sturen aan de Klant. Na ontvangst van de activatiecode dient de klant deze code samen met zijn mobiel nummer in te geven op de website van Carrefour Mobile, waarna de Carrefour Mobile simkaart zal worden geactiveerd. De Klant is verplicht om zich binnen een termijn van 18 maanden opnieuw te identificeren.

Indien Carrefour twijfelt over de betrouwbaarheid en van de identificatiegegevens, heeft Carrefour het recht om de activatie van de Carrefour Mobile SIMkaart te weigeren.

Carrefour heeft het recht om de identificatiemethode op ieder ogenblik te wiijzigen.

Daarenboven heeft de Klant de verplichting zich te opnieuw identificeren volgens een van de door Carrefour gekozen identificatiemethodes wanneer deze hierom verzoekt. Dergelijke verzoeken kunnen aan de Klant gericht worden via een van volgende methoden:

 • brief
 • mail
 • Sms
 • per telefoon

Indien de Klant zich niet identificeert binnen de termijn opgenomen in het verzoek van Carrefour, heeft Carrefour het recht de Carrefour Mobile simkaart te blokkeren.

De Klant dient zijn Carrefour Mobile simkaart zelf te gebruiken en mag deze niet afstaan aan derde.

Binnen de 24 uur na verlies of diefstal van uw Carrefour Mobile simkaart, brengt de Klant Carrefour hiervan op de hoogte. Carrefour zal hierop onmiddellijk de Carrefour Mobile simkaart desactiveren.

In geval van desactivering van de Carrefour Mobile simkaart verliest de Klant de resterende Belwaarde op de kaart.

Bestaande Klanten van Carrefour Mobile, die hun Carrefour Mobile simkaart hebben aangekocht voor de inwerkingtreding van bovenvermeld KB dienen de identificatieprocedure te hebben doorlopen voor 7.06.2017. Indien deze bestaande Klanten zich niet identificeren of niet correct identificeren zal hun Carrefour Mobile simkaart gedeactiveerd worden en zal CARREFOUR het Contract onmiddellijk beëindigen zonder vergoeding voor de Klant. In dit geval verliest de Klant het de resterende Belwaarde op de kaart.

5. Datatransmissiediensten

Tenzij anders is bepaald, kan de Klant zich op elk moment inschrijven, bijvoorbeeld via SMS, als gerichte of regelmatige afnemer van betaalde gegevensoverbrengingsdiensten die door derden worden aangeboden.
CARREFOUR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de diensten die door deze derden worden aangeboden, noch voor de goede nakoming door deze derden van hun verplichtingen. De Klant verbindt er zich toe deze gegevensdiensten alleen te gebruiken voor geoorloofde en privé-doelen, met uitsluiting van elk commercieel doel. De Klant verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten die eventueel van toepassing zouden zijn op de gegevens waarop de diensten betrekking hebben, te eerbiedigen.
Alle namen, logo’s en tekens die CARREFOUR voor de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk gebruikt, zijn in dat opzicht beschermde merken waarvan het verboden is gebruik te maken.
De Klant verbindt er zich toe geen gegevens aan Klanten van CARREFOUR volgens een geautomatiseerd process of aan een andere mobiele operator te verzenden.
CARREFOUR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
 • de inhoud, de integriteit of de juistheid van gegevens die door derden worden overgebracht;
 • schade of verlies van gegevens die door derden worden overgebracht;
 • transacties die door de Klant en een derde worden gesloten via de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk;
 • een eventuele schending van de geheimhouding van gegevens die via de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk worden overgebracht.

6. Gebruik van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk voor specifieke doeleinden

Het is de Klant verboden om de aan hem toegekende simkaarten of de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk op welke manier dan ook te verkopen, te verhuren of te verhandelen (bv. via simbox).
Een schending van dit verbod wordt beschouwd als een ernstige schending van het Contract die leidt tot onmiddellijke ontbinding van het Contract ingevolge fout van de Klant.

7. Tarieven

De tarieven maken deel uit van dit Contract. Ze zijn op schriftelijk verzoek verkrijgbaar bij Postbus 100011, 1170 Brussel of te raadplegen op het internetadres mobile.carrefour.be. De Klant erkent dat het tarief van de vooraf betaalde Belwaarde of van de Herlading gewijzigd kan worden. Deze wijzigingen worden van kracht 1 maand nadat de Klant overeenkomstig artikel 10.2 is geïnformeerd.

8. Overdracht van het Contract

8.1. CARREFOUR heeft het recht zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract geheel of ten dele aan een derde over te dragen zonder toestemming van de Klant. Als de overdracht leidt tot een belangrijke wijziging van de garanties voor de Klant, kan de Klant het Contract beëindigen voorzover hij een redelijk motief kan aanvoeren, zoals een belangrijke en blijvende vermindering van de beveiliging, de betrouwbaarheid en de werking van de netwerkdiensten. Een dergelijke overdracht geeft in geen geval aanleiding tot schadeloosstelling van de Klant.
8.2. De Klant kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiend uit dit Contract niet overdragen aan een derde zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Carrefour. Om de goedkeuring te verkrijgen moet de Klant een schrijven richten aan POSTBOX 100011, 1170 Brussel of een e-mail aan info@carrefourmobile-contact.be en moet hij de persoonlijke gegevens vermelden van de nieuwe titularis van de sim-Kaart.

9. Opschorting van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk door CARREFOUR

CARREFOUR kan de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk geheel of ten dele opschorten na verzending van een ingebrekestelling (die per SMS kan worden verzonden) aan de desbetreffende Klant, in elk van de volgende gevallen:
 • als de Klant zich niet houdt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit het Contract;
 • ingeval van fraude of vermoeden van kennelijke fraude;
 • als CARREFOUR vaststelt dat de mobiele telefoon die de Klant gebruikt, storingen kan veroorzaken of niet is goedgekeurd volgens de toepasselijke ETSI-normen; en dit indien de gebreken door de Klant niet zijn hersteld binnen de 5 dagen na het verzenden van de ingebrekestelling door Carrefour.
CARREFOUR kan de diensten van het Carrefour MobileNetwerk zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang geheel of ten dele opschorten op grond van dwingende wettelijke eisen of ingeval van Contractbreuk door de fout van de Klant, bijvoorbeeld ingeval van ontdekte of vermoedelijke fraude, van dien aard dat het niet-opschorten van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor CARREFOUR en/of voor derden. Ingeval van een dergelijke opschorting met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving, stuurt CARREFOUR, op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant, een verklarende brief aan laatstgenoemde, en wel uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van dat verzoek. In de bovengenoemde gevallen van opschorting heeft de Klant geen recht op schadeloosstelling door CARREFOUR, behalve als bewezen wordt dat de opschorting ongerechtvaardigd was. De Klant blijft bovendien gehouden aan zijn Contractuele verplichtingen. Aan de opschorting komt een einde zodra CARREFOUR het bewijs heeft ontvangen dat de situatie in orde is gebracht. De kosten van deactivering en activering kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht.

10. Wijzigingen

10.1. CARREFOUR kan de technische kenmerken van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk tijdelijk of blijvend wijzigen of beperken als de exploitatie of organisatie van de diensten van het Carrefour Mobile Netwerk dit vereist zonder er evenwel de essentiële kenmerken van te wijzigen. Als een dergelijke wijziging gevolgen heeft voor de Klant, brengt CARREFOUR de Klant daarvan 1 maand op voorhand op de hoogte.

10.2. Behoudens eventuele afwijkingen, toegestaan door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, verbindt CARREFOUR er zich toe toekomstige wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en tariefsverhogingen 1 maand voor hun inwerkingtreding op adequate wijze aan de Klant mee te delen (via publicatie op het internetadres www.carrefour.be, via SMS of via andere communicatietechnieken)

10.3. Door de aankoop van een Herlading na de in punt 10.2 bedoelde mededeling wordt de Klant onweerlegbaar geacht met deze wijzigingen te hebben ingestemd.

11. Klachten en geschillen

11.1. De Klant kan zijn schriftelijke vragen en klachten 7 dagen per week, 24 uur per dag aan CARREFOUR voorleggen door een e-mail te sturen naar info@carrefourmobile-contact.be of te schrijven naar Postbus 100011, 1170 Brussel.
11.2. Als de Klant niet tevreden is met de door CARREFOUR voorgestelde oplossing, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3 – 1000 BRUSSEL. E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be – Tel: 02 223 09 09 – Fax: 02 219 86 59 – Website: www.ombudsmantelecom.be
11.3. Toepasselijk recht Op dit Contract is het Belgisch recht van toepassing.